سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

اکولوژی یا بوم شناسی بررسی روابط متقابل موجودات زنده و محیط زیست آنان است. با این تعریف مختصر می توان ادعا کرد که همه ما بدون اینکه خودمان بدانیم بوم شناس یا اکولوژیست (ecologist) هستیم. یک کوهنورد بهنگام کوهنوردی وقتی به بررسی اتفاقاتی (پرواز یک پرنده، شکفتن گلها،و…..) که در کوه بوقوع می پیوندد توجه می نماید. یک کشاورز معمولی یا یک باغدار وقتی رشد و نمو گیاهی که کاشته است را زیر نظر دارد کاری اکولوژیکی انجام می دهند.ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
گروه گزارش-اگرچه انقلاب در عرصه ارتباطات و در راس آن تلويزيون، کامپيوتر و اينترنت منافعي را براي عموم داشته است، اما بررسي ابعاد اين پديده بيانگر آن است که چه کساني بيش از ديگران از منافع اين انقلاب رسانه اي سود مي برند. مسلم است که در سايه گسترش اين انقلاب، قدرت شرکت هاي رسانه اي فراملي بيش از پيش افزايش مي يابد و تنوع فرهنگي، اجتماعي و معنوي در عرصه جهاني بيش از پيش کاهش مي يابد. در اين ميان هدف غايي جهاني سازي اقتصادي آن است که هر نقطه اي از جهان تقريبا حال و هوايي يکسان داشته باشد. تفاوتي نمي کند، خواه اروپا و آمريکا باشديا نقطه اي دور افتاده در آسيا و آمريکاي جنوبي. هدف آن است که همه کشورها به يک شکل توسعه يابند، همه يک نوع غذاي حاضري بخورند; فيلم يکساني ببينند; موسيقي يکساني بشنوند، شلوارهاي جين و کفش هاي مشابه بپوشند; اتومبيل هايي همانند هم داشته باشند، چشم انداز شهرها به يک گونه باشد و بالاخره ارزش هاي فردي، فرهنگي و معنوي يکساني داشته باشند. چنين الگويي است که مي تواند نيازهاي بازاريابي شرکت هاي جهاني را تامين کند. تنوع خواه از جنس فرهنگ، سياست و يا محيط زيست باشد،تهديدي مستقيم و آشکار عليه اهداف اين گونه شرکت ها محسوب مي شود. توافق نامه ها و فعاليت سازمان هاي مرتبط با تجارت آزاد همچون سازمان تجارت جهاني، سازمان تجارت آزاد آمريکاي شمالي (نفتا) و در آينده اي نزديک، معاهده تجارت آزاد آمريکا، دستورهايي خاص براي خلق و اعمال قوانين موردنظر و سرعت بخشيدن به همگون سازي جهاني است. يکپارچگي اقتصادي کشورها، جوامع را وادار مي سازد تا قوانين و معيارهاي ساخته دست شرکت ها را بپذيرند; قوانيني که در راستاي منافع سازندگانش مي باشد. به علاوه، اين گونه قوانين، هر کشوري را از وضع و اعمال هرگونه قانوني که با هدف حفاظت از منافع محلي و ملي، معيشت جامعه، فرهنگ هاي محلي، حقوق کار محلي و معيارهاي سلامتي تنظيم مي نمايند، باز مي دارد. به گزارش فارس در چنين طرحي، هدف، تغيير چشم اندازهاي داخلي و از نو طراحي کردن حقوق انساني، افکار، انديشه ها، ارزش ها، رفتار و اميال انساني و نيزخلق افرادي با يک فرهنگ مي باشد. انديشه موردنظر طراحان اين طرح آن است تا افکار و ارزش هايمان با نظام ها و تکنولوژي هاي پيراموني مطابقت و همراهي داشته باشد. امروزه اين همگون سازي داخلي به مدد نظام ارتباطات جهاني يعني به کمک تلويزيون، تبليغات، کامپيوترها، اينترنت و تجارت الکترونيکي در حال شکل گيري است. البته در اين فهرست مي توان يقينا به فيلم، برنامه هاي راديويي، صنعت موسيقي و صد البته به نظام آموزشي که به نحوي فزاينده درحال ادغام با تکنولوژي است، اشاره نمود. اين ها ابزار و امکاناتي هستند که مستقيما در ذهن مردم سراسر جهان وارد مي شوند و در ذهن آن هاانديشه ها، طرح ها، انگاره ها و تصاويري شکل مي دهند و بدين وسيله، چارچوبي واحد را خلق مي کنند که براساس آن، مردم چگونه در اين شرايطزندگي کنند. در اين گذر است که روند همگون سازي و کالاسازي انديشه ها مستقيما در اذهان همه جهانيان نقش مي بندد. نتيجه اين روند، شکل گيري چشم انداز ذهني همگوني است که با نمادهاي دنياي جديد يعني امتيازات انحصاري، بزرگ راه ها، مترو، ساختمان هاي سر به فلک کشيده و حيات جسماني اي که اسير سرعت جهان خارج شده، همراه و همگام مي باشد. بي شک تلويزيون کارآمدترين رسانه اي است که تاکنون با هدف خلق يک هوشياري جهاني در چارچوب همگون شدن ارزش هاي تبيين شده از سوي شرکت هاي فراملي عمل کرده است. در اينجا بهتر است اشاره اي به برخي آمارهاي تکان دهنده از ايالات متحده داشته باشيم; آمارهايي که بيانگر تاثيرو ميزان اثرگذاري اين رسانه يعني تلويزيون است. در ايالات متحده در /99%5 منازل تلويزيون وجود دارد و %95 همه روزه شاهد برنامه هاي آن هستند و ميانگين تماشاي آن هم حدود هشت ساعت است. ميزان متوسط تماشاي تلويزيون در بين بزرگسالان بيش از چهار ساعت و در بين کودکان هشت تا سيزده سال، حدود چهار ساعت در روز است .انقلا ب ديجيتاليالبته مردم مي گويند که اين ديگر يک تکنولوژي قديمي است و هم اکنون ما صاحب کامپيوتر هستيم. اينترنت را در اختيار داريم و به مدد آن آزاديم و بايکديگر رفتاري متقابل داريم. مي توانيم با يکديگر ارتباط داشته باشيم و دنيايمان را مطابق آرزوهايمان شکل دهيم. اگرچه سياست هاي نهايي انقلاب کامپيوتر هنوز مشخص نيست، اما همه بر يک مساله اتفاق نظر دارند که اين انقلاب، انقلابي بزرگ است. راست وچپ، شرکت ها و مخالفان آن ها، مهندسان و هنرمندان و بالاخره همه و همه ابراز مي کنند که تصوير آرماني دمکراسي و قدرت، با توسل به کامپيوتر واينترنت تحقق يافتني است. اما آيا اين انديشه اي درست است؟ آيا اين واقعا شکل دهنده يک دموکراسي جديد است؟ آيا در سايه آن برابري تحقق مي يابد؟ و يا اين که اساسا مخالف دموکراسي است؟ مطمئنا شرکت ها در راستاي اين انقلاب به وجود آمده اند و برآنند تا با تبليغاتي چون "قدرت" و"آزادي"، آن را به ما عرضه کنند. تبليغات آن ها هم غالبا تصويرگر راهبان آسيايي، کودکان شاد آفريقايي، کشاورزان شاد ژاپني و... است که همگي به انقلاب در عرصه اينترنت پيوسته اند. در اينجاست که به ما مي گويند: "همه در حالي که در يک زمان و در پشت يک دستگاه هستند، بايد متفاوت ازيکديگر فکر کنند و اين آن آزادي است که کامپيوتر براي ما به ارمغان آورده است." اهميت گسترش دسترسي کشورهاي درحال توسعه به اينترنت به وسيله دولت ها و سازمان هاي بين المللي و صاحب نظران و کارشناسان ارتباطات و توسعه مورد تاييد قرار گرفته است. عقيده اکثريت قريب به اتفاق آن است; که اينترنت و فن آوري هاي وابسته ارتباطات دور مي بايد; به عنوان زير ساخت ملي، استراتژيک قلمداد شود. برقراري چنين زيرساخت هاي استراتژيکي براي کشورهاي درحال توسعه حياتي به نظر مي آيد. به طوري که ارتباطات مي تواند; باعث بهبود بهره وري اقتصادي، حاکميت، آموزش، بهداشت و سلامتي و کيفيت زندگي خصوصا در مناطق حاشيه اي شود. اين يافته ها نشان مي دهد; که اتصالات وسيع تر در درون کشورهاي درحال توسعه باعث بهبود زيرساخت اطلاعات کلي در اين کشورها مي شود; و در نتيجه تغييرات مثبتي را در بهبود سياسي-اقتصادي ايجاد مي کند. دراينجا برآنيم که پيشرفت هاي سريع کنوني در فن آوري اطلاعات و ارتباط را در بحثي گسترده تر درباره توسعه و نقش اطلاعات قرار دهيم. سپس تعامل ميان اينترنت و ابعاد کليدي توسعه را با استفاده از داده هاي تجربي بررسي مي کنيم. داده هايي که از اين استدلال حمايت مي کنند مي گويد; که اينترنت فقط در صورتي مي تواند ابزاري براي توسعه سياسي -اقتصادي درآيد; که به گونه اي مورد استفاده قرار گيرد که به نفع جامعه به طور کلي، و گرو ه هاي آسيب پذير به طور خاص باشد. درآخر برخي دلالت هاي اصلي سياست گسترش اينترنت و استفاده از آن را که دولت هاي کشور هاي درحال توسعه مي بايد به آن بپردازند; مورد بحث قرار مي دهيم. اين موارد شامل تقويت خلق دانش مربوطه در اينترنت و کسب مهارت ها و قابليت هاي لازم در استفاده از فن آوري به گونه اي است; که با فرهنگ بومي سازگار باشد. اهميت و نقش اينترنت اهميت اينترنت به عنوان ابزاري قدرتمند براي مشارکت در توسعه، به وسيله "جوزف استيگايتز" اقتصاددان ارشد قبلي بانک جهاني در اولين کنفرانس شبکه توسعه که در "بن" آلمان در دسامبر 1999 برقرار شد; مورد تاکيد قرار گرفت.وي خاطرنشان کرد; که در کار توسعه اين شبکه عظيم، هم موقعيت ها و هم خطراتي وجود دارد. از جنبه خطرات، رشد اينترنت در ايالات متحده و ديگر کشورهاي توسعه يافته بسيار بيشتر از کشورهاي در حال توسعه بوده است.اين مسئله ممکن است اينترنت را به صورت ابزاري براي افزايش و نه کاهش شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال تو سعه درآورد. امروزه هر کودکي در هر نقطه از دنيا که به اينترنت دسترسي داشته باشد; کتابخانه جديد "الکساندريا" را در دسترس خود دارد. "استيگليتز" معتقد به اين رويکرد است; که "جهاني بنگريد و محلي دوباره آفريني کنيد." به عبارت ديگر دانش جهاني کسب شده از مخازن کنوني، مانند کتابخانه هاي بزرگ، بانک هاي اطلاعاتي و ديگر منابع دانش، که به وسيله اينترنت در دسترس است; بايد نهادينه گردد; دوباره کشف شود و به موقعيت هاي محلي بازگردانده شود. فن آوري جهاني اينترنت و اختراعات محلي و موضوعات ايجاد شده در آن، آينه اصول جهاني-محلي توسعه، در رابطه با درک دانش و کاربرد آن است. در نتيجه اينترنت به عنوان مظهر اصل جهاني-محلي مي تواند; به وسيله هر کشوري و يا منطقه اي براي جمع آوري دانش جهاني و برگرداندن آن به وضعيت محلي به کار گرفته شود. اين مسئله به کاربران در کشورهاي در حال توسعه بستگي دارد; که کاربردهايي را ايجاد نمايند; که قادر به اجراي مسئله بومي سازي به روشي بهينه، بر اساس نيازهاي خود آنها باشد( مدير آزمايشگاه رسانه اي" MIT"بر اين باورند; که دنياي در حال توسعه مي تواند به وسيله رد کردن و گذار از مراحل خاص توسعه صنعتي و جهش به درون اقتصاد اطلاعاتي پيشرفت کند. البته شکي وجود ندارد که "ICT " ها اگر به گونه اي مناسب اتخاذ گردند; و به کار گرفته شوند; مي توانند موقعيت هاي فرهنگي و اقتصادي را براي کشورهاي در حال توسعه ايجاد نمايند. تسهيلات آموزشي به ميزان زيادي از طريق آموزش از راه دور و دسترسي اينترنتي بهبود مي يابد اينترنت در سرعت بخشيدن به طبقه بندي جامعه به اقليت نخبه داراي اطلاعات و اکثريت فاقد آن است; که منابع و مهارت هاي استفاده از فن آوري را در اختيار ندارند. سرمايه هاي مورد نياز براي ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي دوام دار، منابع شخصي مورد نياز براي خريد کامپيوتر شخصي، سرمايه هاي مورد نياز براي بالابردن سطح باسوادي جامعه، بيانگر سطح بالاي سرمايه گذاري مورد نياز براي دستيابي به اقتصاد اطلاعاتي است. به منظور به حداکثر رساندن تاثير اينترنت در کار توسعه، توانايي دسترسي به آن، بايد براي کل پژوهشگران و جامعه کشورهاي در حال توسعه امکان پذير باشد. در اين زمينه دسترسي به اينترنت، ارتباط نزديکي با تراکم تلفن دارد. (تعداد تلفن ها براي هر هزار نفر) زيرا دسترسي به اينترنت اغلب از طريق تلفن هاي عادي و يا از طريق بي سيم و يا تلفن همراه صورت مي گيرد. اما اينترنت و ملاحظات شبکه تلفني يکسان نيستند. به دليل آنکه ارتباطات ماهواره هاي و خط ديجيتال (DSL,T1,ISDN) بيشتر براي کاربران سازماني کاربرد دارند، نه براي کاربران شخصي. شبکه سيم ثابت در رابطه با تراکم تلفني در کشورهاي در حال توسعه در حال افزايش نيست. به دليل آنکه اين کشورها ترجيح مي دهند; از شبکه هاي بي سيم که ارزان تر هستند; و با سهولت بيشتري در دسترسند; استفاده کنند. البته اين شبکه ها نيز مي توانند دسترسي به اينترنت را ممکن سازند. به طور کلي آغار زيرساخت پراکنده براي دسترسي به اينترنت در کشورهاي در حال توسعه در حال رشد است. اما دسترسي خصوصا در خارج از شهرهاي بزرگ هنوز پايين است .اينترنت با سيستم کارا، تاثير گذار و منسجمي که دارد در تعامل خود با نظامهاي فرهنگي، سياسي، امنيتي، آنها را با مسائلي روبرو مي سازد که تامل و تدبري جدي براي استفاده از اين تکنيک روز، دنيا را به چالش مي طلبد که به اجمال به بررسي تاثير گذاري اين فن آوري بر نظامهاي مختلف، اشاره مي کنيم. اينترنت، دنياي شگرف ارتباطاتاينترنت، دنياي شگرف ارتباطات است. يک ساختار، براي برقراري روابط ميان انديشه ها، روش ها و پردازشهاي ديجيتالي; شبکه پيچيده و درهم تنيده اينترنت، ابزاري است بديع، منسجم با فن آوري پيشرفته و مدرن اطلاعاتي و تعداد نامحدودي کاربر، يک فضاي مجازي را به اشتراک گذاشته اند که توسط مرزهاي جغرافيايي و ملي محدود نمي شود. هيچ مکان جغرافيايي در اينترنت نيست و فقط انتزاعي از آن وجود دارد. در اين پديده ارتباطي، مي توان يک مليت واقعي داشت که توسط علائق انتخابي و روابط مشترک، يافت مي گردد. بروس تاگنازيني که اغلب او را با نام خانوادگي کوتاه شده «تاگ» مي شناسند و يکي از اپل کاران کهنه کار است مي گويد: راز وب سايتهاي موفق، همان اسرار کار جادوگران و شعبده بازان موفق است; سايتهايي که از طريق اطلاع رساني قوي، طراحيهاي مدرن و حرفه اي، برقراري ارتباطات بي عيب و نقص با مخاطب، ايجاد پست الکترونيکي رايگان، (mail- E)، ارتباطات همزمان بروي شبکه (Chat)، خدمات تجاري و تبليغاتي بديع و دهها عامل تاثير گذار ديگر، مردم را پشت صفحه مانيتور، مسحور و ميخ کوب مي کنند و دنياي پر رمز و راز و شگفت آور عاري از تنش، تضاد و تقابل را مقابل چشمان شيفته اي که به آنها دوخته شده است به نمايش مي گذارند. در دسترس بودن آسان اين انقلاب تراشه که تنها با يک رايانه، خط تلفن و يک کارت اشتراک ممکن است، کارآمدي اين سيستم را دو چندان مي سازد و زمينه ساز تحولاتي بنيادي و ژرف در باورها و اعتقادات مردم مي گردد که مي تواند به نحو چشمگيري شاخصهاي گوناگون موجود در جوامع را به تبعيت از خود وادار سازد. اين فرآيند و تکنولوژي، جهان را به دهکده اي بر اساس ارتباطات و انتقالات الکترونيکي مبدل کرده است و اين گونه است که عصر حاضر را عصر ارتباطات و فن آوري ناميده اند. اما اين رسانه با سيستم کارا، تاثير گذار و منسجمي که دارد در تعامل خود با نظامهاي فرهنگي، سياسي، امنيتي، آنها را با مسائلي روبرو مي سازد که تامل و تدبري جدي براي استفاده از اين تکنيک روز، دنيا را به چالش مي طلبد که به اجمال به بررسي تاثير گذاري اين فن آوري بر نظامهاي مختلف، اشاره دارد:1- بررسي و پردازش کليه اطلاعات ورودي با (ISP)ها 2- جهت دهي نظام اجتماعي و فرهنگي3- کنکاش در سايتهاي جستجو4- خرابکاري، سرقت و جرم اينترنتي (Hake)5- وادادگي اطلاعاتي6- چت و بحران روحياينترنت امکانات اقتصادهاي درحال توسعه را براي شرکت در اقتصاد درحال رشد ديجيتال، افزايش مي دهد. تجارت الکترونيکي براساس اينترنت، به احتمال زياد رشد اقتصادي و خدمات اجتماعي را به طرز قابل ملاحظه اي در کشورهاي درحال توسعه ارتقا» مي دهد. موقعيت هاي جديد صادرات بايد سرمايه گذاري هاي محلي و خارجي جديد را جذب کند; و در نتيجه رشد را افزايش دهدصنعت جهانگردي که به صورت فزاينده اي به عنوان منبع مهمي براي رشد کشورهاي درحال توسعه درآمده است; نيز آماده است که به وسيله تجارت الکترونيک ترقي کند. تحليل گران پيش بيني مي کنند; که صنعت گردشگري حدود 20-30 درصد کل درآمد آنلاين در سال 1997 را به وجود آورده است. انتظار مي رود; فروش آن لاين وابسته به گردشگري، تقريبا به 9 بيليون دلار آمريکا در سال 2002 برسد. خدمات مالي حوزه ديگري است; که داراي قابليت رشد بسياري در دنياي آن لاين است. بانک الکترونيک درحال حاضر در بسياري از کشورهاي درحال توسعه وجود دارد; و اين امکان را براي مشتريان فراهم مي سازد; که صورت حساب هاي خود را به وسيله ي اينترنت بپردازند. حساب هاي بانکي خود را از طريق آن چک کنند; و يا نقدينگي خود را انتقال دهند. تجارت اينترنتي براي شرکت ها چه معنايي دارد؟ منافع تجارت الکترونيکي مسلما بسيار جذب کننده است. تجارت اينترنتي مي تواند; به وسيله کاهش هزينه هاي انتقال و توليد، تسهيل ورود به بازار، بهبود خدمات به مشتري، گسترش پوشش جغرافيايي و ايجاد سرمايه بالقوه جديد، تا حد زيادي ميزان بازدهي را بهبود بخشد. گرچه توان بالقوه تجارت الکترونيکي به نظر نويدبخش مي رسد; اما چالش هاي بسياري هنوز وجود دارد. امروزه اينترنت نقشي اساسي در ايجاد آگاهي در مورد توسعه پايدار ايفا مي کند. اينترنت براي برانگيزي و سازماندهي تبادلات آسان بين کارکنان دراين زمينه که شامل دانشمندان، برنامه ريزان، متخصصين و مشاوران سازمان ملل است; مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بهره وري اقتصادي، زيرساخت ارتباطات دور، عزم دروني، عدالت اجتماعي، رفاه توانمندي، مردم سالاري و توسعه ي پايدار از مولفه هاي اساسي توسعه اجتماعي اقتصادي است. اين بخش، روشي سازمان يافته از طبقه بندي ضروريات توسعه، با بحث درباره هر کدام و تعامل آنها با استفاده از اينترنت را فراهم مي نمايد.

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
چکیده :اینترنت به عنوان ابزاری که در هر نقطه از جهان می توان ازطریق به کارگیری آن به منابع کثیری از اطلاعات دسترسی پیدا کرد وسیله ای بسیار مهم برای ترویج فرهنگ در جهان می باشد میتواند نقش اساسی در توسعه فرهنگ در جهان داشته باشد . در این بین نقش اینترنت در شکل گیری فرهنگ صنعتی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشبرد صنعت کشور ها غیر قابل انکار است .اینترنت ازطریق فراهم کردن فضای رقابتی جهانی زمینه را برای شکل گیری خلاقیت ، فعالیت در سطح جهانی تقویت فرهنگ کار و ارتقای کیفی محصولات سازمان ها و توجه بیشتری به علمی شدن فرآیند کار و توسعه مشتری مداری می شود . همچنین اینترنت با کاهش قیمت تمام شده محصولات موجب کاهش هزینه های تولید شده و هزینه های خرید مصرف کننده را کاهش داده و از این طریق در شکل گیری فرهنگ صنعتی در مخاطب موثر می باشد . به این ترتیب می توان این نتیجه را گرفت که در صورت فراگیر شدن کاربرد اینترنت فرهنگ صنعتی در کاربران اینترنت توسعه یافته و به تبع آن توسعه یافتگی صنعتی حاصل می شود . کشور های اسلامی نیز که در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند پشتوانه های علمی ، فنی ، اقتصادی و صنعتی در توسعه فرهنگ اسلامی می باشند ، از این طریق قابلیت توسعه فرهنگ صنعتی و به تبع آن توسعه صنعتی کسب خواهند نمود .در این مقاله ضمن بررسی آماری وضعیت کابرد اینترنت در کشور های صنعتی و کشور های اسلامی و مقایسه این دو با هم به بررسی نقش اینترنت در شکل گیری فرهنگ صنعتی در کشور های اسلمی می پردازیم . واژگان کلیدی : اینترنت ، فرهنگ صنعتی ، رقابت جهانی ، مشتری گرایی ، قیمت تمام شده ، آموزش الکترونیکی مقدمهانسان برای تامین احتیاجات خود ، به یک سری ابزار و وسائل نیاز دارد . وسائل در هر عصر و زمانی فرق می کند چون وسائل در ابتکار خود بشر است دین به وسیله (البته مشروع ) کاری ندارد . دین هدف را معین می کند و راه رسیدن به هدف را ، اما تعیین وسیله ی تامین احتیاجات بر عهده ی عقل است . عقل کار خودش را به تدریج تکمیل می کند و هر روز وسیله بهتری انتخاب می کند و بشر به حکم قانون اتم و اکمل ( به قول علامه طباطبایی) می خواهد از هر راه که ساده تر و کم خرج تر باشد به هدف خود برسد . در جایی که احتیاج انسان به وسیله عوض می شود یعنی وسیله ای که امروز مورد احتیاج است فردا که تکمیل شد دیگر مورد احتیاج واقع نمی شود ، باید تقاضای زمان تغییر کند . اگر وسیله ای پیدا شود ، آن وسیله را می توان برای هدف های مشروع و نامشروع استخدام کرد و اگر کسی در مورد وسائلی که انسان را به هدف های صحیحش نزدیک می کند بگوید نه ، من نمی خواهم از این وسائل استفاده کنم و آن وقت کسی که دنبال هدف های نامشروع می رود از همین وسائل استفاده کند ، و این که دنبال هدف های مشروع می رود از این وسائل استفاده نکند چنین شخصی محکوم به شکست است در رابطه با این موضوع قرآن نیز بر ضرورت وسیله جویی توسط مومین تاکید کرده است آنجا که می گوید : ((یا ایها الذین امنوا اتقواالله وابتغواالیه الوسیله... )) ای کسانی که ایمان آوردید با وسائلی که خودش در عالم مقرر کرده خود را به فیض رحمت و نعمت او برسانید . مطلبی که باید در ذهن ما جایگزین گردد ، این است که توسل به وسائل و سباب عادی برای رسیدن به مقاصد زندگی ، با توکل و توحید افعالی منافات ندارد . خداوند حکیم زندگی در این عالم را بر اساس نظام سببی و مسببی قرار داده و وسایل را قرار داده و دستور داده انسان با توسل به وسائل به سوی مقاصد خویش برود . در این سنت الهی انبیا و غیر انبیا یکسانند و راه زندگی طبیعی همین است .جا نمایی و ارتقای موقعیت کشور ها در سطح بین المللی ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با شدت و قابلیت های علمی و فنی کشورها و به کارگیری اصل وسیله جویی در سطح کلان داشته و امکانات و اعتبار بین المللی کشور ها بر اساس معیار های تلفیقی اخلاقی و مادی آنها رقم زده می شود ، اقتدار و امنیت ملی ، سهم جهانی در اشتغال مولد و موثر ، ارتقای سهم جهانی در تولید علم و فناوری ، ارتقای سهم جهانی در درآمد و ثروت جهانی عوامل اساسی رتبه بندی کشور ها در ارزش و اعتبار ملی آنهاست . در این میان گزینش ملی علم و فناوری و توسعه صنایع یک کشور درجه قابلیت مدیریتی و فرهنگی یک ملت را نشان می دهد . کشوری از میان هزاران شقوق علم و فناوری ، ساده ترین ، بی ارزش ترین و غیر مولد ترین را برمی گزیند و کشوری در اثر رشد فرهنگ علمی و صنعتی انتخاب اصلح نموده و باصرفه ترین و مهمترین و موثرترین راه ها را بر می گزیند . این کشور قادر است در مدت کوتاهی جایگاه خود را در سطح جهانی ارتقا بخشد و از زیر سلطه ابر قدرت ها خارج شود و به آزادی و اختیار حقیقی دست یابد ولی در کشور ها با با بینش و آگاهی ضعیف هرگونه استقلال سیاسی نسبی می تواند مواجه با شکست گردد مادامی که پشتوانه اقتصادی و علمی قوی نداشته باشد .اینترنت به عنوان یکی از مهمترین ابزار های جستجو ارتباط در سطح جهانی با وجود موتور های عظیم جستجو کار را برای یافتن بهترین اطلاعات در کمترین زمان ممکن را آسان کرده است واز آنجا که توسعه فرهنگ دینی بیش از هرچیز تابع جستجوی فردی برای یافتن حقایق می باشد برای توسعه فرهنگ اسلامی نیاز به بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ابزار های مهم که قابلیت جستجوی فردی را دارا می باشد احساس می شود . اما در این بین ، کشور های اسلامی از وضعیت مناسبی در به کارگیری این رسانه برخوردار نیستند . همچنین کشور های اسلامی برای توسعه ی اندیشه های جهان شمول و الهی خویش نیازمند پشتوانه قوی اقتصادی و حمایت از یکدیگر در سطح جهانی می باشند و در این راه رقابت با کشور های صنعتی که بیشترین تولید کنندگان فرهنگ و دارای قوی ترین پشتوانه های علمی و اقتصادی هستند امری اجتناب ناپذیر است این مهم نیازمند توسعه فرهنگ صنعتی به عنوان زیر ساخت فرهنگی توسعه علمی و صنعتی برای رقابت باکشور های صنعتی در بلند مدت می باشد . اینترنت به عنوان رسانه ای که می تواند ارتباطات را به خوبی و آسانی بین این کشور ها برقرار نماید یکی از رسانه های مهمی است که نیاز به توجه بیشتر مسولین اجرایی کشور های اسلامی نسبت به توسعه آن به منظور توسعه فرهنگ صنعتی تا شکل گیی پشتوانه های اقتصادی توسعه فرهنگ اسلامی احساس می شود . در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم فرهنگ صنعتی و چالش های شکل گیری این فرهنگ در کشور های اسلامی که مانع از توسعه فرهنگ صنعتی در این کشور ها و به تبع آن عدم کاربرد تکنولوژی های نوین و بخصوص کاربرد اینترنت در کشور های اسلامی می پردازیم و سپس به بیان فرصت های ناشی از کاربرد اینترنت در کشور های اسلامی می پردازیم .

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
ملاصدرا,روز بزرگداشت ملاصدرا, 1 خرداد روز بزگداشت ملاصدرا

اینک برای خواندن زندگینامه ی ملاصدرا به ادامه ی مطلب بروید.ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

ازلحظه به لحظه زندگی کردن گریـــــزی نیست

باید هـــــــرلحظه را چنان باید زیست که گویی واپسین لحظه است،

پس، وقت را در جــــــــــــدل،گــــــــلایهو نــــــــزاع تلف نباید کرد

شاید لحظه بعد حتیٰ بزای پوزش طلبی در دست نباشد.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

منبع:http://zendagi-bar.blogfa.com/


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

خوشبختی، گمشده ی همه ی ماست...

مواظب باشیم اگر آن را پیدا کردیم...

خودمان را گم نکنیم...

منبع:http://zendagi-bar.blogfa.com
ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی

بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی

فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری

زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

بخنـــد ببخــش و فرامـوش کـــن

هــرچـنــد میدانم ... آســـان نــیســـت.

منبع:http://zendagi-bar.blogfa.com
ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

درسمت توام ... دلم باران ... دستم باران...

دهانم باران... چشمم باران...

روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم...

هر اذانی که می وزد... پنجره ها بازمی شوند...

یاد تو کوران می کند... هر اسم تو را که صدا می زنم...

ماه در دهانم هزار تکه می شود...

کاش من همه بودم... کاش من همه بودم...

با همه دهان ها تو را صدا می زدم...

کفش های ماه را به پا کرده ام...

دوباره عازم توام...

تا بوی زلف یار در آبادی من است...

هر لب که خنده ای کند از شادی من است...

زندگی با توست زندگی همین حالاست... زندگی همین حالاست...


شاعر: محمـــــد صــــالح عــــــــــلاء

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ]