سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

* درآزمایشگاه های تشخیص طبی برای مشاهده ی خون ونمونه های دیگر


*- درآزمایشگاه های تحقیقاتی زیستی برای مشاهده ی انواع سلول ها(گیاهی،جانوری،آغازیان وقارچ ها)ونیزویروس هاودیگرنمونه های ریز

GetBC(227270);نظرات (0)

[ ]