سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
مــیـگـن عشــق اول مـهــمـه ، ولـى بـیـشـتـر کـه آدم فـکـر مـیـکـنـه . . . مـیـبــیـنـه از اون مـهـمـتــر عـــشــق دومـــه ! عـشـق دوم وقـتـى مــیـاد کــه بـــراى اولــیـن بــار قــلـب آدم شــکـســتــه . . . نـفـس آدم گــرفــتـه شـــده . . . امــیــد هــاى آدم از بــیـن رفــتـه . . . کــه آدم فـهــمـیـده هـمه ى عــشـق هــا تــا ابــــد نـمـیــمـونــن ، حــتـى وقــتـى آدم فـکر مـیـکـرده ، امـیــدوار بــوده ، آرزو مـیـکرده کـه بـمـونـن عــشـق دوم وقــتـى مـــیـاد کـه اعـتـمـاد آدم دیـگه صـد در صـد نـیـسـت ! هـمـیـشـه فــاصــلــه یـکــم بـیـشــتـر نـگه داشــتـه مـیـشــه . . . هـمـیــشــه آدم یـکـم مــــواظــب تــره . . . هــمـیــشـه بــاورهــا یکـم بــیشـتــر زمــان مـیــبــره . . . عــشــق دوم وقــتـى مــیــاد کــه هــمــه ى تــصــویــرهــاى ذهــنـى آدم از "عـشـق" در یــک نــفــر خــلاصــه میـشــده و تـمــام . . . مــیــدونــیـن عــاشــق شــدن ، هــر چــى آگــاهى مــیــره بــالا سخــت تــره ! هــر چــى دیــده بــاشـى و شنـیــده بـاشـى و تـجـربـه کــرده بـاشـى از ســادگــیـت کــم میـشــه و مــیـدونى دلــتــو بــایــد دو دسـتــى بـچـســبـى و بــه هــر کــسى نــدى ! کـم کـم آدم تـشـخـیــص مــیــده ، واقــعـى رو از الـکى . . . سـطـحى رو از جــدى . . . گــذرا رو از مـونـدگار بــه عـشــق دوم بــایــد خــیـلى تـبــریـک گـفــت . . . بــایــد دســتـش و گـــرفــت و فــشــرد و بـهتش مــدال تـقـدیـر داد ! چــون زمــانــى تــو دل آدم جــا گــرفــت ، کـه آدم فـکـر مـیـکـرد . . . مـطـمـئـن بـود ، شـک نـداشـت . . . کــه دیـگـه هــرگـز عــاشــق نـمـیـشه ، و دلـشـو بـه کـسى غــیـر از اون نـمـیــده . . .

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]